Skip to main content

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti sunnet s.r.o. Antona Bernoláka 51 01001 Žilina, IČO: 36399485, IČDPH: SK2020122170 (ďalej len „poskytovateľ“), VOP zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľov produktov a  služieb a stanovujú podmienky, za ktorých im poskytovateľ poskytuje produkty a služby vo forme odborného školenia, konferencie, on-line školenia a video-školenia (ďalej len „produkty a služby“).

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Poskytovateľ poskytuje pre užívateľa školenia a/alebo konferencie. Školením sa na účely týchto VOP rozumie odborné štúdium, ktorého podstatou je zabezpečenie prednášky či série prednášok s diskusiou a pripomienkami poslucháčov, ktoré je sústredené na danú oblasť vzdelávania (ďalej len „školenie“). Konferenciou sa rozumie odborné podujatie zamerané na zabezpečenie prednášky či série prednášok s diskusiou a pripomienkami poslucháčov, s ohľadom na danú oblasť vzdelávania (ďalej len „konferencia“).
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytovať pre užívateľa školenie aj v podobe video-nahrávky (ďalej len „video-školenie“) alebo  v jeho elektronickej forme prostredníctvom jednotlivých informačných technológií (ďalej len „on-line školenie“).

3.    PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi produkty a/alebo služby na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Vznik zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom v takomto prípade vzniká (i) zaplatením kúpnej ceny produktu/služby užívateľom uvedenej na zálohovej faktúre vystavenej poskytovateľom na základe vyplnenia objednávky užívateľom, (ii) zaplatením kúpnej ceny produktu/služby užívateľom, uvedenej na zálohovej faktúre vystavenej poskytovateľom na základe registrácie vykonanej užívateľom na webovej stránke www.crypto-vestibull.sk (iii), zaplatením kúpnej ceny vybraného školenia/konferencie bezhotovostne na bankový účet poskytovateľa alebo bezhotovostne vďaka platobnej sieti Bitcoin – Lightning Network.
 2. V mimoriadnych prípadoch môže dôjsť k vzniku kúpnej zmluvy aj zúčastnením sa užívateľa na školení a/alebo konferencii na základe záväznej objednávky užívateľa. Záväzná objednávka je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky poskytovateľom, zmluva vzniká v takomto prípade samotnou účasťou užívateľa na vybranom školení a/alebo konferencii.
 3. Uzatvorením zmluvy medzi  poskytovateľom a užívateľom podľa bodu 3.1.  a bodu 3.2. sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.
 4. Záujemca o školenie, ktorý si neobjedná školenie a/alebo konferenciu spôsobom uvedeným v odseku 1 písm. (i) alebo písm. (ii) tohto bodu alebo podľa bodu 3.2., sa môže zúčastniť školenia a/alebo konferencie, pokiaľ to umožní kapacita daného školenia. V takomto prípade sa cena za školenie a/alebo konferenciu uhrádza priamo na mieste školenia/konferencie a v hotovosti alebo bezhotovostne cez platobnú sieť Bitcoin – Lightning Network.
 5. Užívateľ  súhlasí so zasielaním informačných emailov, pokiaľ sa neodhlási z tejto doplnkovej služby u poskytovateľa.

4. CENA, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

Školenia a konferencie:

 • §  Cena uvedená v zálohovej faktúre je cena za užívateľom uvádzaný počet účastníkov pre zvolené školenie a/alebo konferenciu špecifikované v zálohovej faktúre s lehotou splatnosti 3 pracovné dní. Cena školenia a/alebo konferencie je vždy stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa prístupného na internetových portáloch poskytovateľa www.crypto-vestibull.sk. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník, štruktúru aj výšku cien za poskytované produkty a služby za podmienok uvedených v týchto VOP, a to najmä z dôvodu zmeny termínu alebo miesta konania školenia/konferencie alebo z dôvodu zabezpečenia adekvátnej náhrady lektora v prípade indispozície uvádzaného lektora.
 • §  Po úhrade ceny uvedenej v zálohovej faktúre vystaví poskytovateľ užívateľovi v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z  pridanej hodnoty v platnom znení konečnú faktúru a zašle ju elektronicky na adresu uvedenú užívateľom, s čím užívateľ akceptáciou týchto VOP súhlasí. Užívateľ môže svoj súhlas so zasielaním konečnej faktúry v elektronickej podobe odvolať písomným oznámením na adresu poskytovateľa. To sa nevzťahuje na užívateľa, ktorému bola zálohová faktúra na jeho žiadosť zaslaná poštou a ktorému bude aj touto formou zaslaná konečná faktúra. Úhradou ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa uvedený na zálohovej faktúre alebo úhrada ceny v hotovosti, prípadne cez platobnú sieť Bitcoin – Lightning Network.

Elektronická platba:

 • §  Užívateľ má možnosť zrealizovať platbu za ním vybraný produkt a/alebo službu aj prostredníctvom platobných systémov dodávateľa umiestnený na internetovom portáli poskytovateľa www.crypto-vestibull.sk
 • §  V prípade takto zrealizovanej úhrady sa za zaplatenie užívateľom  objednaného produktu/služby považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa. Poskytovateľ po pripísaní finančných prostriedkov na jeho účet zabezpečí dodanie zaplateného produktu/služby.
 • §  Zároveň poskytovateľ vyhotoví konečnú faktúru v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z  pridanej hodnoty v platnom znení a zašle ju spôsobom  podľa bodu 4 ods. 1 písm. b) týchto VOP.
 • §  Užívateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu uvedenú v zálohovej faktúre za poskytovaný produkt a/alebo službu najneskôr k dátumu splatnosti príslušnej zálohovej faktúry.
 • §  Ak v prípade žiadosti alebo z dôvodov na strane užívateľa dôjde k zmene dohodnutého rozsahu poskytovaného produktu alebo služby, bude zmenená cena, ako aj všetky náklady, ktoré musel poskytovateľ s takouto zmenou vynaložiť, účtované odo dňa vykonania zmeny zo strany poskytovateľa.

5. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:

 • §  počas školenia a/alebo konferencie sa bude riadiť pokynmi a informáciami oznámenými poskytovateľom;
 • §  poskytne poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne zabezpečenie objednaného školenia a/alebo konferencie;
 • §  pre používanie on-line školenia a/alebo video-školenia platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá ako pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií.

Užívateľ sa okamihom registrácie a/alebo začatím užívania produktu a/alebo služby zaväzuje, že ich bude využívať v súlade s VOP, právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa. Porušenie VOP užívateľom oprávňuje poskytovateľa na odstránenie obsahu užívateľa, k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania produktov a služieb a k zablokovaniu prístupu užívateľa k produktu a/alebo službe. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom, ako aj jeho registrácia, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri registrácii do produktov a služieb spôsobom podľa bodu 3.1 písm. (ii) týchto VOP pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii užívateľa a užívateľ zodpovedá za škodu tým poskytovateľovi spôsobenú.

Zároveň sa užívateľ zaväzuje vyplniť pri objednaní školenia pre viacerých účastníkov ich registračné údaje spôsobom uvedeným v objednávke.

Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť celú cenu za objednané školenie a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť dokladom, ktorý objednávateľ príjme od poskytovateľa.

Užívateľ má právo požiadať poskytovateľa o vystavenie osvedčenia o absolvovaní školenia, avšak o osvedčenie musí požiadať najneskôr do jedného mesiaca od jeho absolvovania.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

Poskytovateľ sa zaväzuje:

 • §  poskytnúť prístup pre zaregistrovaných užívateľov objednávateľa k on-line školeniu a/alebo video školeniu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa úhrady produktu,
 • §  poskytovať informácie týkajúce sa objednaného školenia, ako i oboznamovať objednávateľa so zmenami súvisiacimi so školením,
 • §  vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. obdobným náhradným plnením nekompenzované školenie.

Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do produktov a služieb a týchto VOP. Zmeny poskytovania produktov a služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na internetovom portáli www.crypto-vestibull.sk alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu užívateľa.

Ak užívateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní produktov a služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.

Užívateľ má právo zmluvu s poskytovateľom písomne formou doporučeného listu vypovedať do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovaných produktov a služieb alebo VOP. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia na adresu poskytovateľa.

Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie on-line školenia alebo video-školenia z dôvodov nutnej správy, údržby a/alebo opravy, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu, a to na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržby a/alebo opravy.

Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať vo svojich produktoch a službách reklamu v zmysle platných VOP pre uverejňovanie inzercie v periodikách a elektronických médiách poskytovateľa, a to aj reklamu kontextovo cielenú.

7. ZMENA SLUŽIEB ŠKOLENIA

 1. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú poskytovateľovi zabezpečiť školenie/konferenciu, program školenia/konferencie alebo lektora podľa uzavretej zmluvy, je poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu užívateľovi. V prípade zmeny lektora sa oznámenie užívateľovi spôsobom podľa prvej vety tohto článku VOP považuje za splnené uverejnením ospravedlnenia daného lektora na internetovom portáli poskytovateľa www.crypto-vestibull.sk
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť školenie/konferenciu v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet účastníkov potrebný pre uskutočnenie konkrétneho vzdelávacieho podujatia.
 3. Pri zrušení školenia/konferencie zo strany poskytovateľa alebo pri závažnej zmene programu školenia má užívateľ právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu iného školenia/konferencie. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta realizácie školenia, zmena programu školenia alebo zmena lektora v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada miesta, programu školenia alebo lektora.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A POPLATKY ZA STORNOVANIE

 1.  Školenia a/alebo konferencie:
 • §  Užívateľ má právo kedykoľvek pred začatím školenia/konferencie od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi alebo osobne v sídle poskytovateľa. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi nasledovné poplatky za stornovanie (uvádzané čiastky platia len pre 1 osobu):
 • §  50 % z ceny školenia, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote do 7 až 4 pracovné dni pred termínom začatia školenia/konferencie,
 • §  vo výške 100 % z ceny školenia, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote menej ako 3 pracovné dni pred termínom začatia školenia/konferencie,
 • §  V prípade, že užívateľ alebo osoby, v prospech ktorých bolo školenie objednané, sa nezúčastnia školenia a/alebo konferencie z akéhokoľvek dôvodu, nemá užívateľ nárok na vrátenie ceny za školenie.

9. DOBA TRVANIA ZMLUVY

 1. Video-školenia a/alebo konferencie:
 • §  Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzatvorená na dobu určitú,  pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 • §  V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP prednosť pred týmito podmienkami.
 • §  Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,  písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy.
 • §  Minimálna dĺžka užívacích práv je 12 mesiacov. Zmluva na dobu určitú sa automaticky predlžuje o 12 mesiacov v prípade, že žiadna zo zmluvných strán v lehote do 30 dní pred uplynutím doby užívacích práv nedoručí druhej zmluvnej strane písomné oznámenie, že si toto predĺženie nepraje.
 • §  Do doby ukončenia zmluvy budú všetky nevyfakturované a/alebo neuhradené peňažné pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo zmluvy vyrovnané najneskôr do štrnástich (14) dní od ukončenia zmluvy.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. V prípade poskytovania služieb Predávajúcim ide o služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov.
 2. Kupujúci v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov poskytuje Predávajúcemu osobné údaje na účel vytvorenia platnej objednávky, uzavretia kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy,  spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi Zmluvnými stranami.
 3. Predávajúci poskytne údaje Kupujúceho uvedeným príjemcom:
 4. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä v priebehu správneho či trestného konania).
 5. Kupujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o ich zmene. V prípade, ak Kupujúci predávajúcemu neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah.
 6. Osobné údaje  bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.
 7. Kupujúci, ktorého osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, má právo od predávajúceho  požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov.
 8. Kupujúci má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti kupujúceho v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 9. Ak sa kupujúci domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže kupujúci adresovať zodpovednej osobe predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy info@crypto-vestibull.sk
 10. Kúpením služby vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzťah, na základe ktorého Predávajúci využíva osobné údaje Kupujúceho aj na účely oslovovania s marketingovými ponukami Predávajúceho. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem marketingová a obchodná podpora predaja podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia a zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Oprávneným záujmom je informovať dotknuté osoby o vlastných podobných produktoch a službách. Čas platnosti súhlasu uplynie po 5 rokoch odo dňa posledného poskytnutia služieb alebo tovaru alebo prihlásenia sa k odberu marketingových ponúk.
 11. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom:
 12. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
 13. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk individuálnym potrebám kupujúceho bude Prevádzkovateľ na základe histórie objednávok kupujúceho vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk budú využívané aktivity kupujúceho na webových sídlach (cookies a google analytics).
 14. Po realizácii seminára alebo inej služby poskytovanej Predávajúcim vám môže byť emailom doručený dotazník, ktorý slúži výlučne na overenie kvality poskytovaných služieb.

11. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA VADY A ZA ŠKODY

 1. Poskytovateľ prehlasuje, že:
  • ním poskytované produkty a služby poskytuje bez právnych vád a že je oprávnený poskytovať k nim užívacie práva,
  • zodpovedá užívateľovi za umožnenie prístupu k plateným produktom a/alebo službám v rozsahu podľa formy zmluvného vzťahu a VOP,
  • bezchybný prístup k on-line produktom (on-line školenia a video-školenia) je kompatibilný s nasledovným programovým vybavením: Videá na portáli sa prenášajú pomocou prehrávača Adobe Flash. V prípade problémov s prehrávaním videí na portáli sa odporúča nainštalovať najnovšiu verziu prehrávača Flash, ktorú si klient môže stiahnuť na: http://get.adobe.com/cz/flashplayer/.
 1. Zodpovednosť poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania produktov a služieb z dôvodov na strane poskytovateľa je voči užívateľovi obmedzená len na povinnosť poskytovateľa obnoviť ich poskytovanie. Túto povinnosť však poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania produktu alebo služby v súlade s VOP.

12.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Tieto VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.
 3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom portáli  poskytovateľa crypto-vestibull.sk.
 4. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť.
 4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 5. Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – pozri Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).
 6. Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show